siarter ar gyfer lleoedd agored mewn Cymru

Mae'r Gymdeithas Mannau Agored wedi bod yn amddiffyn mannau agored yng Nghymru a Lloegr er 1865.

Mannau Agored: siarter ar gyfer eu dyfodol

Dros gyfnod cyfyngiadau COVID 19, mae pobl yn mwynhau mannau agored a llwybrau lleol yn fwy nag erioed o'r blaen, ac yn debygol o barhau i wneud hynny ym mhell tu hwnt i'r pandemig hwn. Ond mae'r mannau a'r llwybrau hyn hefyd dan fygythiad, o wasgedd datblygu, diofalwch a llymder cyllidebau awdurdodau lleol. Nid oes yna gydraddoldeb darpariaeth ychwaith, ac mae'r rhai sydd fwyaf angen mannau diogel a thawel yn agos i'w cartrefi yn dioddef eu diffyg oherwydd bod y dasg o wneud penderfyniadau dros nifer a lleoliad mannau agored yn cael ei adael i awdurdodau lleol.

Rydym yn galw ar y llywodraeth i:

 

 • gyflwyno cynllun cenedlaethol ar gyfer mannau agored, gyda safon cenedlaethol ar gyfer darpariaeth mannau gleision a chyllideb wedi ei neilltuo i sicrhau mannau o safon uchel yn agos i gartrefi pobl.
 • cyflwyno dynodiad newydd, yn debyg i'r Mannau Gleision Lleol (Local Green Space) yn Lloegr, ond gyda meini prawf mwy eglur, gwarchodaeth cryfach a mynediad i'r cyhoedd.
 • fynnu ar adolygiad a diweddariad o nodyn canllaw TAN 16 Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored.
 • gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i sicrhau bod pawb yn medru mwynhau man agored diogel, o safon uchel, sydd wedi ei gynnal a chadw yn dda, oddi-fewn i 300 metr o'u cartref. Gellir gynorthwyo hyn gan fynnu bod:
  • awdurdodau lleol yn rheoli a gwarchod eu mannau gleision, ac yn darparu'r adnoddau i wneud hyn;
  • datblygwyr yn darparu mannau agored fel rhan annatod o bob datblygiad mawr, ac yn cofnodi'r tir fel maes tref neu pentref er mwyn i drigolion lleol gael yr hawl i gynnal gweithgareddau hamdden yno, a'i ddiogelu am byth.

Rydym yn galw ar awdurdodau lleol i:

 • Fabwysiadu polisïau cadarn dros gaffael, rheoli a gwarchod mannau gleision yn eu hardaloedd.
 • Creu cyllideb warchodedig ar gyfer mannau gleision.
 • Cofnodi eu mannau gleision fel meysydd tref neu pentref.
 • Creu canllawiau cynllunio atodol ar ddarpariaeth mannau agored a chanllaw o arfer da (mae Sir Gâr, Caerffili ac Abertawe wedi gwneud hyn, neu mae'r gwaith ar y gweill), a defnyddio Pecyn Cymorth Mannau Gleision Cyfoeth Naturiol Cymru.
Castle Acre view towards Mumbles Rd, Swansea, now protected as a village green.
Castle Acre view towards Mumbles Rd, Swansea, now protected as a village green.
Village green at Penpedairheol, Caerphilly. Photo: Steve Morgan
Village green at Penpedairheol, Caerphilly. Photo: Steve Morgan

Rydym yn galw ar gymunedau i:

 • Ymwneud gyda chynlluniau lleol cyn i dir cael ei ddynodi ar gyfer datblygiad, ac adnabod mannau gleision sydd angen eu gwarchod.
 • Ffurfio grwpiau o 'gyfeillion', sydd yn medru:
  • gofalu am fannau lleol,
  • codi arian,
  • ymgymryd â gwaith gwirfoddol,
  • gweithredu fel carfan bwyso i ymladd yn erbyn datblygiad.

Bydd Cymdeithas y Mannau Agored yn:

 • Lobïo llywodraeth San Steffan i ddiogelu mannau agored a mynediad i natur mewn deddfwriaeth sydd ar ei daith drwy'r Senedd ar hyn o bryd, e.e. Mesur yr Amgylchedd a'r Mesur Amaeth, ac i sicrhau bod y Cynllun Rheoli Tir Amgylcheddol (ELMS) newydd yn darparu taliadau ar gyfer gwella mynediad.
 • Lobïo Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y cyfreithiau a'r polisïau hyn, pan yn weithredol yng Nghymru, yn sicrhau gwarchodaeth o fannau agored a mynediad at natur.
 • Cynghori ein aelodau ar sut i warchod eu mannau agored er budd eu cymunedau.

Cymdeithas y Mannau Agored, Gorffennaf 2020

Cyfeirnodau

Mae'r New Economics Foundation (NEF) wedi amcan y bu yna wyth miliwn ymweliad yn llai i barciau a mannau gleision, o gymharu â chyfartaledd Ebrill 2018. Mewn dadansoddiad pellach, gan ddefnyddio set ddata Symudedd Cymunedau COVID-19 Google, darganfu'r NEF patrymau gwahanol yn y defnydd o barciau a mannau gleision rhwng awdurdodau lleol tlotach ac awdurdodau lleol cyfoethocach. Pan oedd data ar gael, darganfuont bod yr 20 awdurdod lleol tlotaf wedi cofnodi, ar gyfartaledd, lleihad o 28% yn y defnydd o barciau o gymharu â chyfartaledd Ebrill 2018, tra bod yr 20 awdurdod lleol cyfoethocaf wedi nodi dim newid yn y defnydd o barciau.

Mae melin drafod y Centre for Cities yn canolbwyntio ar wella economïau dinasoedd a threfi mwyaf y DU. Daeth ei erthygl ‘How easy is it for people to stay at home during the coronavirus pandemic?‘ i'r casgliad bod mannau agored cyhoeddus, megis parciau, yn amrywiol iawn o leoliad i leoliad, ac nad yw pob ardal ddinesig yn medru darparu digon o le i'w trigolion ymarfer corff yn ddiogel a chynnal ymbellhau cymdeithasol ar hyn o bryd.

Pecyn Cymorth Mannau Gleision Cyfoeth Naturiol Cymru.

This page is printer friendly. Use the controls in your browser to print all or part of our charter. To share the charter, cut and paste this page link into an email: https://www.oss.org.uk/charter-for-open-spaces-in-wales/

Need to know more?

 • Charter for open spaces in England

  Read our charter for the future of open spaces in England.

 • Strategic Plan 2019 - 2024

  Read our strategic plan for 2019-2024 which outlines how we will realise our vision for paths and open spaces.

 • How do we protect open spaces?

  Read our article about protecting open and green space close to where people live.

 • Natural Resources Wales Toolkit

  Local green spaces report from Natural Resources Wales

 • Paths & Open Spaces in Wales

  We have specialist knowledge of Welsh planning laws and regularly support our members in Wales to protect the open spaces they care about.

 • Town and village greens

  Find out how to register land as a town or village green.

 • Enabling healthy placemaking

  Royal Town Planning Institute July 2020 research seeks to identify the challenges faced by planners who try to integrate healthy placemaking principles in their decisions.

 • Creating healthier places and spaces

  A resource from Public Health Wales that focuses on six priority areas of the built and natural environment that can positively impact on health and wellbeing.

 • Building better places

  The planning system delivering resilient and brighter futures for Wales. A document that identifies actions to achieve a people-focussed and placemaking-led recovery.

 • Vivid Economics & Barton Willmore case study commissioned by the National Trust

  Levelling up and building back better through urban green infrastructure: An investment options appraisal.

 • New Economics Foundation Research

  Read the New Economics Foundation post-Covid-19 research in full.

 • Centre for Cities

  Read the think tank's artcle about how easy it is for people to stay at home during the coronavirus pandemic.

 • Wildlife & Countryside Link - putting nature at the heart of a Coronavirus recovery plans

  Read this blog about recent You Gov research commissioned by the RSPB

3 Shares